اقتصادنیوز: طبق اطلاعیه آموزش و پرورش شهر تهران، ساعت کار مدارس ابتدایی از٨:٣٠ صبح تا ١٢:٣٠ ظهر و ساعت آموزش مدارس متوسطه ٧:٣٠ صبح آغاز می‌شود….

اقتصادنیوز: طبق اطلاعیه آموزش و پرورش شهر تهران، ساعت کار مدارس ابتدایی از٨:٣٠ صبح تا ١٢:٣٠ ظهر و ساعت آموزش مدارس متوسطه ٧:٣٠ صبح آغاز می‌شود.