پس از گذشت ماه ها از برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ثبت اطلاعات مسکونی مردم در سامانه ای خاص با هدف شناسایی خانه های خالی، حالا دو ابهام اساسی در هفته های پایانی مهلت چندباره این وزارت خانه برای ثبت اطلاعات، مردم را دچار آشفتگی و نگرانی کرده است….

پس از گذشت ماه ها از برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ثبت اطلاعات مسکونی مردم در سامانه ای خاص با هدف شناسایی خانه های خالی، حالا دو ابهام اساسی در هفته های پایانی مهلت چندباره این وزارت خانه برای ثبت اطلاعات، مردم را دچار آشفتگی و نگرانی کرده است.