اصولگرایان پس از چند دور مذاکرات فشرده به لیست نهایی رسیدند.

اصولگرایان پس از چند دور مذاکرات فشرده به لیست نهایی رسیدند.