کارشناس مسائل سیاسی گفت: عملکرد دولت مردمی در این یک ماه نشان داد که مشکلات بدون اینکه به برجام و توافق وابسته باشد، قابل حل است و یک مدیریت قوی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند….

کارشناس مسائل سیاسی گفت: عملکرد دولت مردمی در این یک ماه نشان داد که مشکلات بدون اینکه به برجام و توافق وابسته باشد، قابل حل است و یک مدیریت قوی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.