حسن صادقی گفت: اصلاحات صرفاً افزایش سن بازنشستگی یا افزایش سابقه نیست؛ اصلاحاتِ کارآمد در صندوق های بازنشستگی، یک پکیج است که اتفاقاً قسمت اعظم آن متوجه دولت است ……

حسن صادقی گفت: اصلاحات صرفاً افزایش سن بازنشستگی یا افزایش سابقه نیست؛ اصلاحاتِ کارآمد در صندوق های بازنشستگی، یک پکیج است که اتفاقاً قسمت اعظم آن متوجه دولت است ...