جبهه اصلاحات ایران اعلام کرد: در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی نداریم.

جبهه اصلاحات ایران اعلام کرد: در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی نداریم.