رکنا:شهردار اصفهان با اشاره به زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در شهر اصفهان گفت: اصفهان همواره شهر هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف بوده است….

رکنا:شهردار اصفهان با اشاره به زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در شهر اصفهان گفت: اصفهان همواره شهر هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف بوده است.