رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عدالت فضایی و توجه به همه مناطق از جمله توسعه یافته و حاشیه نشین از برنامه های شورای پنجم بود….

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عدالت فضایی و توجه به همه مناطق از جمله توسعه یافته و حاشیه نشین از برنامه های شورای پنجم بود.