در حاشیه منطقه ۱۸ تهران، کمی آن‌طرف‌تر از دودکش کارخانه‌های صنعتی، اسب‌ها در سرزمینی سبز و خرم یورتمه می‌روند. بیشتر به خیال می‌ماند، اما در فاصله پنج‌دقیقه‌ای از آهن‌قراضه‌ها، اینجا، درخت‌ها دود کارخانه‌ها را می‌بلعند و اکسیژن بیرون می‌دهند….

در حاشیه منطقه ۱۸ تهران، کمی آن‌طرف‌تر از دودکش کارخانه‌های صنعتی، اسب‌ها در سرزمینی سبز و خرم یورتمه می‌روند. بیشتر به خیال می‌ماند، اما در فاصله پنج‌دقیقه‌ای از آهن‌قراضه‌ها، اینجا، درخت‌ها دود کارخانه‌ها را می‌بلعند و اکسیژن بیرون می‌دهند.