اسکورت عجیب و بسیار مطمئن اتوبوس النصر برای رسیدن به ورزشگاه رادر این ویدئو مشاهده کنید.

اسکورت عجیب و بسیار مطمئن اتوبوس النصر برای رسیدن به ورزشگاه رادر این ویدئو مشاهده کنید.