سرپرست فرمانداری شهرستان رودان گفت: بیش از ۲ هزار نفر از مردم شهرستان، در ۱۰ اقامتگاه موقت اسکان داده شده اند.

سرپرست فرمانداری شهرستان رودان گفت: بیش از ۲ هزار نفر از مردم شهرستان، در ۱۰ اقامتگاه موقت اسکان داده شده اند.