اسپانیا در طرحی برای بهینه سازی نیروی هوایی خود قصد دارد جنگنده های یوروفایتر را جایگزین جنگنده های آمریکایی اف-18 کند.

اسپانیا در طرحی برای بهینه سازی نیروی هوایی خود قصد دارد جنگنده های یوروفایتر را جایگزین جنگنده های آمریکایی اف-18 کند.