همسر آلوارو موراتا پس از گلزنی این مهاجم مقابل ایتالیا، از سوی برخی از هواداران ایتالیایی مورد توهین و تهدید قرار گرفت.

همسر آلوارو موراتا پس از گلزنی این مهاجم مقابل ایتالیا، از سوی برخی از هواداران ایتالیایی مورد توهین و تهدید قرار گرفت.