دانیال اسماعیلی‌ فر را می‌توان سردرگم‌ترین بازیکن پرسپولیس در دیدار با ذوب آهن حساب کرد.

دانیال اسماعیلی‌ فر را می‌توان سردرگم‌ترین بازیکن پرسپولیس در دیدار با ذوب آهن حساب کرد.