مستند «اسلحه در ایالات متحده آمریکا» روایتی است از افراد آسیب دیده ناشی از خشونت های مسلحانه در آمریکا.

مستند «اسلحه در ایالات متحده آمریکا» روایتی است از افراد آسیب دیده ناشی از خشونت های مسلحانه در آمریکا.