پدر عروس هنگام بدرقه دخترش به خانه بخت با شلیک گلوله اسلحه پسر بچه جان خود را از دست داد.

پدر عروس هنگام بدرقه دخترش به خانه بخت با شلیک گلوله اسلحه پسر بچه جان خود را از دست داد.