اسرای فلسطینی در زندان «رامون» بار دیگر همچون دیروز، یکی از سلول‌های این مکان را به آتش کشیدند.

اسرای فلسطینی در زندان «رامون» بار دیگر همچون دیروز، یکی از سلول‌های این مکان را به آتش کشیدند.