گردشگرانی در ورود به غار عجیب طلسم در ضلع شرقی دهستان سراب شهرستان ایوان در استان ایلام ترس و وحشتی توصیف‌ناپذیر داشته و بسیاری از آنها بعد از مدتی بیمار شده‌اند….

گردشگرانی در ورود به غار عجیب طلسم در ضلع شرقی دهستان سراب شهرستان ایوان در استان ایلام ترس و وحشتی توصیف‌ناپذیر داشته و بسیاری از آنها بعد از مدتی بیمار شده‌اند.