ایران مخالف طرح دو کشوری است چون خواهان موجودیت اسرائیل در حال و آینده نیست.

ایران مخالف طرح دو کشوری است چون خواهان موجودیت اسرائیل در حال و آینده نیست.