وزیر ارتباطات اسرائیل و همتای بحرینی وی روز دوشنبه در مورد ایجاد خطوط…

وزیر ارتباطات اسرائیل و همتای بحرینی وی روز دوشنبه در مورد ایجاد خطوط…