یک عضو شورای روابط خارجی مدعی است که پس از سال‌ها افت و خیز در تعامل هسته‌ای ایران و غرب، ممکن است بلوک مقابل ایران به این برآورد برسد که مسیر دیپلماسی به بن‌بست کامل رسیده است….

یک عضو شورای روابط خارجی مدعی است که پس از سال‌ها افت و خیز در تعامل هسته‌ای ایران و غرب، ممکن است بلوک مقابل ایران به این برآورد برسد که مسیر دیپلماسی به بن‌بست کامل رسیده است.