رسانه ای عبری زبان فاش کرد که اسرائیل از بیش از ۱۰ سال قبل دفتر حافظ منافع این رژیم در بحرین را اداره میکند.

رسانه ای عبری زبان فاش کرد که اسرائیل از بیش از ۱۰ سال قبل دفتر حافظ منافع این رژیم در بحرین را اداره میکند.