عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از کلیدخوردن طرح استیضاح وزیر نفت خبر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از کلیدخوردن طرح استیضاح وزیر نفت خبر داد.