خلیل بهروزی فر با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر مبارزه با فساد هزینه دارد گفت: اگر عبدالملکی در برابر این فشار ها کوتاه بیاید و در مبارزه با فساد عقب‌نشینی کند،مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود تعمیق می‌شود و مردم در موضوعات معیشتی آسیب بیشتری می‌بینند….

خلیل بهروزی فر با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر مبارزه با فساد هزینه دارد گفت: اگر عبدالملکی در برابر این فشار ها کوتاه بیاید و در مبارزه با فساد عقب‌نشینی کند،مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود تعمیق می‌شود و مردم در موضوعات معیشتی آسیب بیشتری می‌بینند.