همسر کاپیتان سابق استقلال به تازگی در غم از دست دادن مادر خود عزادار شده است.

همسر کاپیتان سابق استقلال به تازگی در غم از دست دادن مادر خود عزادار شده است.