علیرضا شهرداری به مناسبت تحویل سال، عکسی از رد پای «پیروز» در برف منتشر کرد.

علیرضا شهرداری به مناسبت تحویل سال، عکسی از رد پای «پیروز» در برف منتشر کرد.