احسان کرمی با این استوری از مواضع اخیر معصومه ابتکار انتقاد کرده.

احسان کرمی با این استوری از مواضع اخیر معصومه ابتکار انتقاد کرده.