ریحانه پارسا در پاسخ به یکی از فالوورهایش این متن را در وصف روزهای ابتدای مهاجرتش نوشته.

ریحانه پارسا در پاسخ به یکی از فالوورهایش این متن را در وصف روزهای ابتدای مهاجرتش نوشته.