پردیس احمدیه سلفی جدیدی از خود با یک متن بامزه در اینستاگرام منتشر کرد.

پردیس احمدیه سلفی جدیدی از خود با یک متن بامزه در اینستاگرام منتشر کرد.