بازیگران و ورزشکاران مشهور در صفحات اینستاگرامی خود نشان دادند به یاد مردم زلزله زده هستند و دیگر هموطنان را به یاری آنان فراخواندند.

بازیگران و ورزشکاران مشهور در صفحات اینستاگرامی خود نشان دادند به یاد مردم زلزله زده هستند و دیگر هموطنان را به یاری آنان فراخواندند.