استهلال ماه شوال در ارومیه با حضور روحانیون و منجمین انجمن آماتور صورت پذیرفت.

استهلال ماه شوال در ارومیه با حضور روحانیون و منجمین انجمن آماتور صورت پذیرفت.