رئیس قوه قضائیه گفت: بستن گلوگاه‌های فساد‌زا در کشور با همکاری سه قوه میسر می‌شود. محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قضایی با معرفی گلوگاه‌های فسادزا در کشور از قوای دیگر برای برون‌رفت از فساد، استمداد طلبید و گفت: زمین، ارز، تسهیلات بانکی و فرار م…

رئیس قوه قضائیه گفت: بستن گلوگاه‌های فساد‌زا در کشور با همکاری سه قوه میسر می‌شود. محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قضایی با معرفی گلوگاه‌های فسادزا در کشور از قوای دیگر برای برون‌رفت از فساد، استمداد طلبید و گفت: زمین، ارز، تسهیلات بانکی و فرار مالیاتی از مهم‌ترین بستر‌های فساد هستند.