غفوری به دلیل عدم تماس مسئولان استقلال تصمیم به جدایی گرفت.

غفوری به دلیل عدم تماس مسئولان استقلال تصمیم به جدایی گرفت.