استقلال برای جذب بازیکن جدید خود با یک مسئله ویژه مواجه شده و ماجرا همچنان پر حرف و حدیث است

استقلال برای جذب بازیکن جدید خود با یک مسئله ویژه مواجه شده و ماجرا همچنان پر حرف و حدیث است