مدیران باشگاه استقلال در انتظار حسابرسی اسناد این باشگاه توسط کارشناسان سازمان بازرسی کشور هستند.

مدیران باشگاه استقلال در انتظار حسابرسی اسناد این باشگاه توسط کارشناسان سازمان بازرسی کشور هستند.