معاون امنیتی استانداری تهران از استقرار نیروهای انتظامی در جهت تامین امنیت مسافران نوروزی در کانکس و در سطح استان تهران خبر داد.

معاون امنیتی استانداری تهران از استقرار نیروهای انتظامی در جهت تامین امنیت مسافران نوروزی در کانکس و در سطح استان تهران خبر داد.