مدیرکل هواشناسی خوزستان از استقرار جوی پایدار در استان خبر داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان از استقرار جوی پایدار در استان خبر داد.