در راستای ارتقای ضریب سلامت شهروندان ، ایستگاه سنجش سلامت کرونا در شهر کهریزک دایر شد.

در راستای ارتقای ضریب سلامت شهروندان ، ایستگاه سنجش سلامت کرونا در شهر کهریزک دایر شد.