رای خارجه و جنگ دولت رژیم صهیونیستی از تصمیم انگلیس برای "تروریسی" اعلام کردن جنبش مقاومت اسلامی حماس استقبال کردند.

رای خارجه و جنگ دولت رژیم صهیونیستی از تصمیم انگلیس برای "تروریسی" اعلام کردن جنبش مقاومت اسلامی حماس استقبال کردند.