نمایندگان احزاب عربی از توافق ایران و عربستان استقبال و آن را در راستای تامین منافع ملت‌های منطقه برشمردند.

نمایندگان احزاب عربی از توافق ایران و عربستان استقبال و آن را در راستای تامین منافع ملت‌های منطقه برشمردند.