طالبان امروز یکشنبه از اعلام حکومت آلمان مبنی بر تغییر رویکرد برلین در قبال افغانستان استقبال کرده و اعلام کرد که در آینده نزدیک حکومت طالبان از سوی کشورها به رسمیت شناخته خواهد شد….

طالبان امروز یکشنبه از اعلام حکومت آلمان مبنی بر تغییر رویکرد برلین در قبال افغانستان استقبال کرده و اعلام کرد که در آینده نزدیک حکومت طالبان از سوی کشورها به رسمیت شناخته خواهد شد.