سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر تشکیل «فراکسیون دیپلماسی» در مجلس یازدهم را فتح بابی برای تعامل دلسوزانه و مسئولانه در دوره جدید دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر تشکیل «فراکسیون دیپلماسی» در مجلس یازدهم را فتح بابی برای تعامل دلسوزانه و مسئولانه در دوره جدید دانست.