وزیر امور خارجه کشورمان، صبح روز شنبه از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تهران استقبال کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان، صبح روز شنبه از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تهران استقبال کرد.