اطلاع دادن به صاحبخانه درباره نجاست خوراک و چیزهای دیگر سؤال1: اگر کسی مانند میهمان یا مستأجر، وسایل خانه را نجس کند یا متوجه نجاست آن شود …

اطلاع دادن به صاحبخانه درباره نجاست خوراک و چیزهای دیگر سؤال1: اگر کسی مانند میهمان یا مستأجر، وسایل خانه را نجس کند یا متوجه نجاست آن شود ...