رئیس شورای شهر تهران گفت: باید برای مقابله با سیل از روان آب‌ها به بهترین شکل استفاده کرد. 

رئیس شورای شهر تهران گفت: باید برای مقابله با سیل از روان آب‌ها به بهترین شکل استفاده کرد.