عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم گفت: استفاده از ظرفیت نمایندگان در دولت، ایده بسیار خوبی است چون نمایندگان هم در میان مردم بودند و هم به مشکلات آنها آگاه هستند….

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم گفت: استفاده از ظرفیت نمایندگان در دولت، ایده بسیار خوبی است چون نمایندگان هم در میان مردم بودند و هم به مشکلات آنها آگاه هستند.