استاندار قم بر لزوم حل مسائل استان با استفاده از ظرفیت‌های نخبگان بسیجی در قالب مجمع عالی نخبگان بسیجی استان تاکید کرد.

استاندار قم بر لزوم حل مسائل استان با استفاده از ظرفیت‌های نخبگان بسیجی در قالب مجمع عالی نخبگان بسیجی استان تاکید کرد.