مدیرعامل شرکت پگاه لرستان گفت: استفاده از تخصص جهاد دانشگاهی استان در راستای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه است.

مدیرعامل شرکت پگاه لرستان گفت: استفاده از تخصص جهاد دانشگاهی استان در راستای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه است.