این مطلب تا سالیان پیش بین خانواده‌ها مرسوم بود، به نحوی که در زمان آغاز زندگی مشترک خانواده زوجه با تهیه لیست مزبور تحت عنوان سیاهه جهیزیه آن را به امضای زوج و بستگان نزدیک وی می‌رساند. در نهایت چنانچه زوجه خواستار استرداد اقلام خود تحت عنوان جهیزیه ب…

این مطلب تا سالیان پیش بین خانواده‌ها مرسوم بود، به نحوی که در زمان آغاز زندگی مشترک خانواده زوجه با تهیه لیست مزبور تحت عنوان سیاهه جهیزیه آن را به امضای زوج و بستگان نزدیک وی می‌رساند. در نهایت چنانچه زوجه خواستار استرداد اقلام خود تحت عنوان جهیزیه بود با ارائه دادخواست و ضمیمه نمودن این سیاهه عملا راه را برای اثبات دعوای خود هموار نموده و به نتیجه خواهد رسید.