اوکراین در جنگ کوتاه پیروز شد. نیروهای متحرک و کاردان با تحمل خسارات سنگین، نقشه های روسیه برای تصرف کیف را مخدوش کردند. اما اکنون جنگ طولانی فرا می رسد. اسلحه، جان و پول را می‌بلعد تا زمانی که یک طرف اراده جنگیدن را از دست بدهد. به باور اکونومیست، تاک…

اوکراین در جنگ کوتاه پیروز شد. نیروهای متحرک و کاردان با تحمل خسارات سنگین، نقشه های روسیه برای تصرف کیف را مخدوش کردند. اما اکنون جنگ طولانی فرا می رسد. اسلحه، جان و پول را می‌بلعد تا زمانی که یک طرف اراده جنگیدن را از دست بدهد. به باور اکونومیست، تاکنون این جنگی است که به نظر می‌رسد روسیه برنده آن است؛ مگر آنکه عرب با استراتژی مناسب مانع آن شود.